ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ 2018 – 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Πάγιος Εξοπλισμός Δράση Δi.4

 

Παραλαβή παγίου εξοπλισμού., στο πλαίσιο της Δράσης Δi.4 με τίτλο “Προμήθεια χορτοκοπτικών” για το πρώτο έτος του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. 

IMG-b0d66d2a4b8a9ba4d1938efaf2555abd-V

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ Βii.1,2-Biv-Γiii.2

 

Συνεχίζονται οι ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών σε ολιγομελή γκρουπ, με θέματα όπως μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος, ορθές πρακτικλες λίπανσης, αξιοποίησης υποπροϊόντων κλαδέματος και καλλιέργιας ελιάς (Θρεπτικές ανάγκες καλλιέργειας σε οργανική ουσία, πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ορθή επεξεργασία υπολειμμάτων, αξιοποίηση υπολειμμάτων, δημιουργία κομποστ, δειγματοληψία εδάφους) .

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Φωτογραφίες από την παραλαβή του εξοπλισμού

Πάγιος Εξοπλισμός Δράση Δiv.2

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης Δiv.2 για το πρώτο έτος με  τίτλο “Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία κοινής άλεσης”,  ο συνεταιρισμός ΑΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ παρέλαβε τον εξοπλισμό που αφορά  inox στρογγυλού σιλό ελαιοκάρπου 25 κ.μ., κυλινδρικής διατομής που καταλήγει σε κώνο, καθώς και ταινίας απορροής ελαιοκάρπου στο σιλό μήκους 6 μ., σκελετό από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Πάγιος Εξοπλισμός Δράση Δiv.3

 

Υλοποιόντας τη  δράση  Δiv.3 με τίτλο “Προμήθεια διαχωριστήρα” για το πρώτο έτος του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας, η Ο.Ε.Φ. παρέλαβε τον νέο διαχωριστήρα τον οποίο και θα τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις της, συνεχίζοντας έτσι τον εκσυγχονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΔΡΑΣΗ Βii.1 – Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.1 αποσκοπεί στην ορθή, οικονομική και στοχευμένη λίπανση της ελαιοκαλλιέργειας που προκύπτει από τη μείωση των άσκοπων οικονομικών εξόδων των παραγωγών της και των εισροών στο περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Βii.1 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους σε δείγματα που συλλέχθηκαν από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη και διανομή εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών  της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και οδηγιών λίπανσης ανά παραγωγό

ΔΡΑΣΗ Βii.2 – Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βii.2 αποσκοπεί με την εφαρμογή του κομπόστ να ενισχύσει το οικονομικό απόθεμα του παραγωγού με την χρησιμοποίηση του ως εναλλακτική λύση για την χρήση χημικών λιπασμάτων και επιπλέον να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της καύσης των κλαδεμάτων.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Βii.2 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Σύσταση πιλοτικής ομάδας παραγωγών
 • Δειγματοληψία εδάφους από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Αναλύσεις εδάφους σε δείγματα που συλλέχθηκαν από τα αγροτεμάχια των παραγωγών της πιλοτικής ομάδας
 • Σύνταξη  και διανομή εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπαίδευση πιλοτικής ομάδας παραγωγών στον αγρό  
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών  της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναλύσεων δειγμάτων εδάφους και οδηγιών λίπανσης ανά παραγωγό

ΔΡΑΣΗ Βiv – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Βiv αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και στη περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που παράγεται στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Βiv έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Μελέτη, καταγραφή περιβαλλοντικών, καλλιεργητικών και κοινωνικών συνθηκών της περιοχής
 • Μελέτη προτύπων, νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 • Συγκρότηση Ομάδας Παραγωγών – Καθορισμός Αρμοδιοτήτων ΣΟΔ
 • Ηλεκτρονική σύνταξη και συμπλήρωση ατομικών τετραδίων καταγραφών
 • Εκπαίδευση παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεις ελαιοκάρπου/ εδάφους
 • Εσωτερικές επιθεωρήσεις των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εσωτερική επιθεώρηση ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση ΣΟΔ
 • Εξωτερική επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS A.E.
 • Έκδοση πιστοποιητικού συμμόρφωσης με το πρότυπο AGRO 2.1, 2.2/3

ΔΡΑΣΗ Γiii.1 – Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της Ο.Ε.Φ.

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.1 αποσκοπεί στην εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της σε σύγχρονες μεθόδους ελαιοκαλλιέργειας, στοχεύοντας στην αγρονομική απόδοση των παραγωγών στο χωράφι και στη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων που στοχεύουν στην διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Γiii.1, για το πρώτο έτος, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στο σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ.
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
 • Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (δράση Γiv)

ΔΡΑΣΗ Γiii.2 – Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος/ Δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiii.2 αποσκοπεί στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων προϊόντων. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης του πρώτου έτους της δράσης Γiii.2 έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Κατάρτιση θεματολογίας και σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων δεδομένων 
 • Εκπαίδευση των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
 • Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίων
 • Συλλογή, καταχώρηση και αξιολόγηση των δεδομένων των ερωτηματολογίων.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε επίπεδο αγρού και ελαιοτριβείου, αξιολογήθηκαν και προσδιορίστηκε το ανθρακικό αποτύπωμα για το ελαιόλαδο που παράχθηκε από το σύνολο των παραγωγών – μελών της Ο.Ε.Φ. 

ΔΡΑΣΗ Γiv – Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών 

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Γiv αποσκοπεί στην δημιουργία ενός εργαλείου e-learning για την άμεση και συνεχή, εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών μελών της. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Γiv, για το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου e-learning
 • Εικαστική σχεδίαση πλατφόρμας
 • Τεχνική υλοποίηση και τελική σχεδίαση της πλατφόρμας e-learning
 • Έλεγχος Λειτουργικότητας Πλατφόρμας – Beta Testing
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού λοιπών δράσεων προγράμματος εργασίας 
 • Εκπαιδεύσεις παραγωγών σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο
 • Αξιολόγηση χρησιμότητας του εργαλείου

ΔΡΑΣΗ Δi.4 – Προμήθεια χορτοκοπτικών 

H Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Κουτσουρά στο πλαίσιο της δράσης Δi.4 προμηθεύτηκε εβδομήντα (70) τεμάχια θαμνοκοπτικά (χορτοκοπτικά) της εταιρείας TAYAKANA, μοντέλο PNBC 520-3B. Ο εν λόγω εξοπλισμός διατέθηκε για χρήση σε εβδομήντα (70) παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ. κατόπιν κλήρωσης που έγινε στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. 

ΔΡΑΣΗ Δiv.2 – Προμήθεια εξοπλισμού για κοινή άλεση 

Η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο εφαρμογής του πρώτου έτους του προγράμματος και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της δράσης Δiv.2 προχώρησε στην προμήθεια:

▸ ενός (1) inox στρογγυλού σιλό ελαιοκάρπου 25 κ.μ., καθώς και 

▸ μίας (1) ταινίας απορροής ελαιοκάρπου στο σιλό μήκους 6 μ.  

ΔΡΑΣΗ Δiv.3 – Προμήθεια διαχωριστήρα

H Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Κουτσουρά στο πλαίσιο της δράσης Δiv.3 προχώρησε στην προμήθεια ενός (1) αυτόματου ελαιοδιαχωριστήρα “MARTE”, προγραμματιζόμενης απολάσπωσης, αυτοκαθαριζόμενος, με ηλεκτρικό υποπίνακα εφοδιασμένο με PLC, με ανοξείδωτα όλα τα μέρη του μηχανήματος και των σωληνώσεων που έρχονται σε επαφή με το ελαιόλαδο. 

ΔΡΑΣΗ Εii – Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της Ο.Ε.Φ. Α.Ε.Σ. Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του Α.Ε.Σ. Σταυροχωρίου

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης Eii στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Ε.Σ. Κουτσουρά σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 22000:2005, αντίστοιχα. Όπως επίσης στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Ε.Σ. Σταυροχωρίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005.

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Διαγνωστική Επιθεώρηση
 • Εκπόνηση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ)
 • Αναλύσεις προϊόντος
 • Σύνταξη Οδηγιών Εργασίας και Αρχείων Εφαρμογής
 • Εκπαίδευση στελεχών και προσωπικού
 • Έλεγχος προμηθευτών α’ και β’ υλών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση ΣΔΑΤ
 • Ανασκόπηση συστημάτων
 • Επιθεώρηση από τον διαπιστευμένο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS A.E.

ΔΡΑΣΗ ΣΤi – Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ. Προβολή και προώθηση μέσω Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων, Δημιουργικού Σχεδιασμού και Περιεχομένου, Ενημέρωσης και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤi σχεδιάζει να υλοποιήσει ένα στοχευμένο πλάνο επικοινωνίας. Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ταξίδι εξοικείωσης: προετοιμασία, συμμετέχοντες, πρόσκληση και πρόγραμμα φιλοξενίας και ενημερωτικό υλικό 
 • Δημιουργία εντύπου προβολής: δημιουργικές προτάσεις – ενδεικτική δομή – εικαστικές/ αισθητικές επιλογές, καθώς και συγκέντρωση/ αξιολόγηση ενημερωτικού και οπτικού υλικού ώστε να προσδιοριστούν οι θεματικοί άξονες
 • Δημοσιογραφικό πλάνο προβολής: συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση εξέλιξης ενεργειών υλοποίησης του προγράμματος ώστε να διαμορφωθεί περιεχόμενο προβολής και δημοσιότητας

ΔΡΑΣΗ ΣΤii – Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων

Η Ο.Ε.Φ. μέσω της εφαρμογής της δράσης ΣΤii θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας με σκοπό να προβάλει τις δράσεις που υλοποίησε και κατ’ επέκταση τα οφέλη τους σε επίπεδο συνθηκών καλλιέργειας και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω δράσης, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος, έλαβαν χώρα οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ανασχεδιασμός ιστοσελίδας – http://www.koutsourascoop.gr 
 • Ανασχεδιασμός θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ. – http://www.koutsourascoop.gr/oef_18_21/ 
 • Τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας και θεματικής ιστοσελίδας της Ο.Ε.Φ.

Επικοινωνήστε μας

Δεν είμαστε εδώ αυτή την στιγμή , αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα mail και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?