ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015 – 2018

 

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά στο πλαίσιο των Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής για την τριετία 2015-2018 περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναβάθμιση της ελαιοκαλλιέργειας και κατ’ επέκταση του παραγόμενου προϊόντος. Δεδομένου ότι στην περιοχή παράγεται το φημισμένο ελαιόλαδο ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ποιότητας και τήρησης των προδιαγραφών που το καθιστούν προϊόν γεωγραφικής ένδειξης.

 

Ένας από τους βασικούς σκοπούς του προγράμματος εργασίας που ήδη είναι σε εξέλιξη, είναι ο συντονισμός και η ενίσχυση του έργου των 227 ελαιοκαλλιεργητών μελών. Εξίσου σημαντική είναι η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ελιάς, το οποίο θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και την πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα και ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Οι στόχοι του προγράμματος:

 Εστιάζουν στην αντιμετώπιση ενός φάσματος θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της ΟΠ παρέχοντας τεχνογνωσία, επιστημονική υποστήριξη και στοχευμένες λύσεις σε τομείς όπως:

 • Η προστασία του περιβάλλοντος
 • Η βελτίωση της εκμετάλλευσης των ελαιώνων
 • Η βελτίωση της ποιότητας και της διατηρησιμότητας του παραγόμενου ελαιολάδου
 • Η δημιουργία οργανωτικής και τεχνικής υποδομής για την παραγωγή ελαιολάδου με πιστοποιημένη ιχνηλασιμότητα
 • Η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δράσεις της ΟΠ στα θέματα ποιότητας του ελαιολάδου, την προστασία του περιβάλλοντος και την οικονομική και ποιοτική βελτίωση της εκμετάλλευσης
 

Οι δράσεις του προγράμματος

 
Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας (στο 35{4e17b508436ea377ede9546c36aa5209dac6d6a6024a1ae2e0fb72508d3172f3} της ΟΕΦ)
 Τα 227 μέλη της Ομάδας Παραγωγών είναι ήδη πιστοποιημένοι παραγωγοί σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 & 2.2/3. Ως ΟΕΦ ωστόσο με προτεραιότητα στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, συνεχίζουμε την πιστοποίηση των μελών μας και στην τριετία 2015-2018 στο πλαίσιο του προγράμματος.
 
Οι παραγωγοί έχουν ήδη προμηθευτεί τα ειδικά τετράδια στα οποία συμπληρώνουν τις καλλιεργητικές τους φροντίδες, τη συγκομιδή και άλλα στοιχεία.
 
Επιπλέον έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη Συστήματος Βιολογικής Καλλιέργειας για το 35{4e17b508436ea377ede9546c36aa5209dac6d6a6024a1ae2e0fb72508d3172f3} των μελών της Ο.Π.
 
Εφαρμογή πιλοτικής μεθόδου αντιμετώπισης του δάκου
 Προμήθεια 5.000 παγίδων που θα τοποθετηθούν πιλοτικά σε συνολικά 5.000 δέντρα στην ορεινή περιοχή Αρκαλές που αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα. Στόχος είναι η διαφύλαξη της ποιότητας του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης που παράγεται από τις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ.
 

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 Η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, η εξοικείωση με νέες τεχνικές καλλιέργειας και η εφαρμογή νέων τεχνολογικών διαδικασιών που όχι μόνο μειώνουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της παραγωγής, αλλά αντίθετα προσφέρουν οικονομικά οφέλη, είναι από τους κύριους στόχους των μελών της ΟΕΦ.
Έτσι προβλέπεται η διεξαγωγή σεμιναρίων για την κατάρτιση των παραγωγών σε θέματα όπως:
 • Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την καλλιέργεια Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων
 • Εξοικονόμηση νερού
 • Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση υποπροϊόντων της καλλιέργειας (π.χ νέες τεχνικές κλαδέματος κλπ)
 • Αξιοποίηση υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (π.χ κατσίγαρος και λύματα ελαιοτριβείου)
 • Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

Χρήση εργαλείων για επικοινωνία παραγωγών – ειδικών επιστημόνων- μονάδων επεξεργασίας

 Ψηφιακή πλατφόρμα εύκολα προσβάσιμ από τα μέλη της ΟΠ αλλά και ειδικούς επιστήμονες (γεωπόνους και γεωτεχνικούς) που εξασφαλίζει κεντρικό έλεγχο και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας.
 

Βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών

 Με την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού όπως ελαιοραβδιστικά, ελαιοδίχτυα, σύστημα μεταχείρισης στερεών αποβλήτων του ελαιοτριβείου, μηχάνημα εξαγωγής πυρήνα, θερμοστάτη αυτόματης λειτουργίας μαλακτήρα ελαιοζύμης , κλαρκ, βιομηχανικό δάπεδο και αντλία λαδιού.
 

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής ιχνηλασιμότητας

 Σε επίπεδο ελαιοτριβείου θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί εσωτερικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 222005:2007. Επιπλέον θα αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου.
Αντίστοιχα στους παραγωγούς που συμμετέχουν και στην ολοκληρωμένη διαχείριση έχει δοθεί ειδικά σχεδιασμένο τετράδιο ιχνηλασιμότητας για να καταγράφουν όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω ιχνηλασιμότητα.
 

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου

 Η ΟΕΦ θα εφαρμόσει Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ΑΣ Κουτσουρά.
Η πιστοποίηση των συστημάτων αυτών γίνεται καθόλη την τριετία του προγράμματος ώστε ανά πάσα στιγμή να τεκμηριώνεται η ποιοτική λειτουργία του ελαιοτριβείου και η ποιότητα του ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης.
 

Επικοινωνία των δράσεων 

 Με στόχο την ανάδειξη και προβολή των δράσεων της ΟΠ για την αναβάθμιση των  προϊόντων της
 

Συστηματική επικαιροποίηση site

Νοέμβριος 2015

Δραστηριότητα Biv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.

Νοέμβριος 2015

Δραστηριότητα Biv

ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Στους 227 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ. Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Νοέμβριος 2015

Δραστηριότητα Εii

ISO 22000:2005 / ISO 9001:2008

Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου.

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005 στις εγκαταστάσεις του ΑΣ Κουτσουρά.

Νοέμβριος 2015

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

Νοέμβριος 2015

Δραστηριότητα Biii

Εφαρμογη πιλοτικης μεθοδου αντιμετωπισης του δακου

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου της περιοχής καθώς οι ελιές που έχουν προσβληθεί από δάκο δίνουν ελαιόλαδο υψηλής οξύτητας.
Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης που παράγεται από τις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ.

Νοέμβριος 2015

Δραστηριότητα Δ1.iv

Προμήθεια θερμοστάτη αυτόματης λειτουργίας μαλακτήρα ελαιοζύμης

Θερμοστάτης αυτόματης λειτουργίας μαλακτήρα ελαιοζύμης

Διασφαλίζεται σταθερά η ποιότητα του παραγόμενου ελαιολάδου καθώς η θερμοκρασία μάλαξης της ελαιοζύμης δε θα ξεπερνά τους 27 C°. Έτσι θα προστατεύονται τα ποιοτικά και οργανοληπτικά συστατικά του ελαιολάδου που παράγει ο ΑΣ και ο καταναλωτής θα προμηθεύεται σταθερά με ελαιόλαδο άριστης ποιότητας.

Το πλέον σημαντικό σημείο αυτής της δράσης όμως είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίζεται η ποιοτική παραγωγή του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης το οποία πρέπει να παράγεται σε θερμοκρασίες επεξεργασίας σταθερά κάτω από 27C°.

Δεκέμβριος 2015

Σήμανση Ασφάλειας & Υγιεινής στο Χώρο Εργασίας

Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν παραλάβει την κατάλληλη σήμανση που σχετίζεται με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας τους

Δεκέμβριος 2015

Εγχειρίδιο Παραγωγού

Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το Τετράδιό Παραγωγού, σε 227 παραγωγούς, για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α

Φεβρουάριος 2016

Oμαδική εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών

Η εκπαιδευτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κουτσουρά στις 3 Φεβρουαρίου 2016.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
Biv: ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες
Τετράδιο Παραγωγών
Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση
Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής

Biv ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας-
Τρόποι Μετατροπής ή εγκατάστασης ελαιώνα Βιολογικής Παραγωγής-
Ενέργειες Βελτίωσης Χημικών και Φυσικών Ιδιοτήτων του εδάφους για βελτίωση της Θρέψης

Γiii:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ
Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια
Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων
Εξοικονόμηση νερού
Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου)
Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

Εi:ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Γενικές Αρχές Ιχνηλασιμότητας
Ιχνηλασιμότητα στη Παραγωγή Ελιάς-Ειδικές Απαιτήσεις-
Νομοθεσία Ιχνηλασιμότητας Γεωργικών Προϊόντων

koutsouras-collage-1024x727

Μάρτιος 2016

Δραστηριότητα Εii

ISO 22000:2005 / ISO 9001:2008

Επιθεώρηση επιτήρησης και διατήρηση Πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ( ISO 9001:2008) και Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 22000:2005) για τον ΑΣ Κουτσουρά και Πιστοποίηση ΑΣ Σταυροχωρίου ( ISO 9001:2008 & (ISO 22000:2005) 

Απρίλιος 2016

Δραστηριότητα Biii

Εφαρμογή μεθόδου αντιμετώπισης δάκου – Διανομή δακοπαγίδων στους ελαιοπαραγωγούς

Πραγματοποιήθηκε η διανομή των δακοπαγίδων στους παραγωγούς – μέλη της ΟΕΦ οι οποίοι είναι πλήρως ενημερωμένοι, μετά από εκπαιδεύσεις που έγιναν από τους γεωπόνους, για τις κατάλληλες προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν κατά την τοποθέτηση των δακοπαγίδων.

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου ελαιόλαδου της περιοχής καθώς οι ελιές που έχουν προσβληθεί από δάκο δίνουν ελαιόλαδο υψηλής οξύτητας. Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ποιότητα του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης που παράγεται από τις εγκαταστάσεις της ΟΕΦ.

koutsouras-1024x735

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης  διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα Γiii

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 • Σύνταξη νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Αξιολόγηση παραγωγών που θα λάβουν μέρος στις εκπαιδεύσεις
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων σε 227 παραγωγούς

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα Γiv

Χρήση εργαλείων για επικοινωνία παραγωγών – ειδικών επιστημόνων – μονάδων επεξεργασίας

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών και καθορισμός παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Καθορισμός των χρηστών της πλατφόρμας
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων παραγωγών και χρηστών της πλατφόρμας
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα Ei

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

Ανασκόπηση του συστήματος Ιχνηλασιμότητας

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα Eii

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

Ανασκόπηση των ΣΔΑΤ στα ελαιοτριβεία του ΑΣ Κουτσουρά και ΑΣ Σταυροχωρίου

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνία

Προγραμματισμός ενημερωτικής επίσκεψης με εκπροσώπους των Μέσων για την κάλυψη αγροτικών και αγροδιατροφικών θεμάτων

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα ΣΤii

Συντήρηση & επικαιροποίηση site

Σε εξέλιξη η ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας της ΟΕΦ

Απρίλιος Οκτώβριος 2016

Δραστηριότητα ΣΤii

Συντήρηση & επικαιροποίηση site

Σε εξέλιξη η ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας της ΟΕΦ

Οκτώβριος 2016

ΠΑΓΙΑ

Δραστηριότητα Βiii

Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
Προμήθεια δακοπαγίδων

Δραστηριότητα Δi.1
Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

Δραστηριότητα Δi.2
Προμήθεια διχτυών ελαιοσυλλογής

Δραστηριότητα Δiv.3
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου στο ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου

Δραστηριότητα Δiv.4
Προμήθεια αντλίας λαδιού για τον ΑΣ Σταυροχωρίου

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα Βiii

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 227 ελαιοπαραγωγούς της ΟΕΦ σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 35{4e17b508436ea377ede9546c36aa5209dac6d6a6024a1ae2e0fb72508d3172f3} της ΟΕΦ

 • Συμπλήρωση 227 τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή 227 Εγχειρίδιου Παραγωγού
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 227 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 10/11/2016
 • Ατομική κατάρτιση 227 παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 16 δείγματα
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα TUV ΕΛΛΑΣ στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς από τις 14/11/2016 έως 15/11/2016
 • Έκδοση πιστοποιητικού AGRO για 227 παραγωγούς
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα Γiii

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
 • Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαίδευσης για 227 παραγωγούς
 • Ατομικές εκπαιδεύσεις σε 227 παραγωγούς
 • έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαίδευσης για 227 παραγωγούς

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα Γiv

Χρήση εργαλείων για επικοινωνία παραγωγών – Ειδικών επιστημόνων- Μονάδων επεξεργασίας
 • Επικαιροποίηση δεδομένων των 227 παραγωγών που συμμετέχουν στο ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση λίστας εγκεκριμένων φαρμάκων
 • Εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης σε Η/Υ της ΟΕΦ
 • Μεταφορά καταγραφών των 227 τετραδίων των παραγωγών στην ειδική βάση δεδομένων

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα Δi.1/Δi.2/Δiν.3/Δiν.4

Δραστηριότητα Δi.1
Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

Δραστηριότητα Δi.2
Προμήθεια ελαιοδιχτυών

Δραστηριότητα Δiν.3
Βιομηχανικό δάπεδο στο ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου

Δραστηριότητα Δiν.4
Προμήθεια αντλίας λαδιού για τον ΑΣ Σταυροχωρίου

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας
 • Εκπαίδευση εργαζομένων του ελαιοτριβείου πάνω στις αρχές της ιχνηλασιμότητας στις 1/11/2016
 • Εκπαίδευση παραγωγών στις εγκαταστάσεις του ΑΣ Κουτσουρά “Φοίνικας” στις 10/11/2016
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS στις εγκαταστάσεις ελαιοτριβείου στις 5/12/2016
 • Συμπλήρωση και επικαιροποίησης ηλεκτρονικής βάσης ελέγχου ιχνηλασιμότητας

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου
 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
 • Αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Πραγματοποίηση εκπαίδευσης στους εργαζομένους του ελαιοτριβείου στις 02/11/2016
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα TUV HELLAS για το ελαιοτριβείο στις 05/12/2016
 • Έκδοση βεβαίωσης τήρησης του ισχύοντος ISO 22000:2005

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα ΣΤi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου
 • Προβολή δράσεων ΟΕΦ σε μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας
 • Δημιουργία βίντεο με τις δραστηριότητες της ΟΕΦ και τα οφέλη τους προγράμματος
 • Ενημερωτική επίσκεψη από εκπροσώπους των Μέσων στις 16/1/2017

Νοέμβριος 2016 - Μάρτιος 2017

Δραστηριότητα ΣΤii

Συντήρηση και επικαιροποίηση site ΟΕΦ σχετικά με μέτρα που υλοποιεί η ΟΕΦ
 • Συγκέντρωση και αξιοποίηση υλικού για τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας
 • Εμπλουτισμός θεματικού site με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο του ΠΕ της ΟΕΦ

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα Βiii 

 Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας

Προμήθεια 1600 τμχ δακοπαγίδων φερομόνης

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα Βiv 

 Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 227 ελαιοπαραγωγούς της ΟΕΦ σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 35% της ΟΕΦ 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας παραγωγών του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (04/09/2017)
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα Γiii

 Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 

 

 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης παραγωγών
 • Σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα Γiv

 Χρήση εργαλείων για επικοινωνία παραγωγών – ειδικών επιστημόνων – μονάδων επεξεργασίας 

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών μέσα στην εφαρμογή
 • Συγκρότηση ομάδας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν στη χρήση της βάσης
 • εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων σε Η/Υ της ΟΕΦ

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα Δi.2 

Προμήθεια ελαιοδιχτυών 

Προμήθεια 200 τμχ διχτυών ελαιοσυλλογής  VEDEMA DURO 6 × 8 m

Δραστηριότητα Δiv.5 

 Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών για τον ΑΣ Σταυροχωρίου

Προμήθεια 1 ανοξείδωτης δεξαμενής 33 tn για τον ΑΣ Σταυροχωρίου

Δραστηριότητα Δiv.6 

 Προμήθεια ανοξείδωτων δεξαμενών για τον ΑΣ Κουτσουρά

Προμήθεια 1 ανοξείδωτης δεξαμενής 33 tn για τον ΑΣ Κουτσουρά

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα Εi

 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας 

 • Επανέλεγχος ομάδας HACCP
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης για τον ΑΕΣ Κουτσουρά (04/09/2017)
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης εργαζομένων του ελαιοτριβείου του ΑΕΣ Κουτσουρά
 • Συγκρότηση ομάδας 140 παραγωγών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ιχνηλασιμότητας
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης και για το ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλασιμότητας

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα Εii

 Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου 

 • Επανέλεγχος ομάδας HACCP
 • Έλεγχος ισχύος εγγράφων και για τα δύο ελαιοτρβεία και επικαιροποίηση καταλόγου προμηθευτών
 • Έλεγχος διαγραμμάτων ροής στα δυο ελαιοτριβεία
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης των εργαζομένων των ελαιοτριβείων

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα ΣΤi

 Επικοινωνία των δράσεων του ΠΕ της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά 

Προετοιμασία δημιουργίας ενημερωτικού – απολογιστικού εντύπου

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

Δραστηριότητα ΣΤii

Συντήρηση και επικαιροποίηση site ΟΕΦ σχετικά με μέτρα που υλοποιεί η ΟΕΦ 

 • Προετοιμασία για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφισης
 • Διαρκής εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο του ΠΕ της ΟΕΦ

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης σε 227 ελαιοπαραγωγούς της ΟΕΦ σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 &
AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 35% της
ΟΕΦ

• Συμπλήρωση 227 τετραδίων παραγωγών
• Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού σε 227 παραγωγούς
• Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 20/11/2016
• Ατομική κατάρτιση των παραγωγών
• Κατάρτιση 80 παραγωγών της ομάδας του ΣΟΔ πάνω στις αρχές βιολογικής γεωργίας
• Εσωτερική επιθεώρηση παραγωγών
• Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος στις 24/11/2017
• Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 16 δείγματα καρπού
• Εδαφικές αναλύσεις σε δείγματα εδάφους για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών τους
χαρακτηριστικών και της κατάστασης της θρεπτικής τους κατάστασης
• Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος και των παραγωγών από τον φορέα TUV ΕΛΛΑΣ
στις 06/12/2017 και 107/12/2017 – έκδοση επικαιροποιημένης λίστας των 227
πιστοποιημένων παραγωγών
• Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Γiii

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο
την προστασία του περιβάλλοντος

• Διεξαγωγή ομαδικής εκπαίδευσης παραγωγών στις 20/11/2017 με θέμα “Προστασία
υδάτινων πόρων”
• Ατομική εκπαίδευση 190 παραγωγών
• Διανομή ατομικών βεβαιώσεων παρακολούθησης σεμιναρίου σε κάθε παραγωγό

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Γiv

Χρήση εργαλείων για επικοινωνία παραγωγών – ειδικών
επιστημόνων – μονάδων επεξεργασίας

•Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών μέσα στην εφαρμογή και λίστας εγκεκριμένων
φαρμάκων
• Εκπαίδευση παραγωγών πάνω στον τρόπο καταχώρησης δεδομένων στην πλατφόρμα
• Εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων σε Η/Υ της ΟΕΦ

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Δi.1

Προμήθεια ελαιοραβδιστικών

• Προμήθεια 38 τεμαχίων ελαιοραβδιστικών τύπου αχινός DEBLA μήκους 2 m και μοτέρ
12 V (sn: F00040-F00046, F00049-F00056, F00058-F00065, F00067-F00074 και
F00077-F00082)

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Δi.3

Προμήθεια παλετοκιβωτίων

• Προμήθεια 238 τεμαχίων πλαστικών παλετοκιβωτίων διαστάσεων 1200*1000*760
παραγωγής της εταιρείας TECNOPLASTICA HELLAS A.E. τύπου CTR διάτρητα με
πόδια από πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και πυκνότητας (HDPE)
υπό πίεση INJECTION με ειδικούς σταθεροποιητές UV

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Εi

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος εσωτερικής και
εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας

• Ομαδική εκπαίδευση για 140 παραγωγούς στις 20/11/2017 πάνω στις αρχές
ιχνηλασιμότητας
• Ατομική εκπαίδευση των 140 παραγωγών
• Συμπλήρωση των ατομικών τετραδίων ιχνηλασιμότητας
• Εκπαίδευση εργαζομένων του ελαιοτριβείου του ΑΕΣ Κουτσουρά στις 06/12/2017
• Επιτυχής επιθεώρηση από το διαπιστευμένο φορέα TUV HELLAS στις 18/12/2017 –
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης διατήρησης της ισχύος του πιστοποιητικού για την
εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22005:2007

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνία των δράσεων του ΠΕ της ΟΕΦ ΑΣ Κουτσουρά

• Δημιουργία ενημερωτικού – απολογιστικού εντύπου
• Ανανέωση και εμπλουτισμός της ιστοσελίδα και θεματικής ιστοσελίδας της ΟΕΦ

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της
Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ ΑΣ
Κουτσουρά και το ελαιοτριβείο του ΑΣ Σταυροχωρίου

• Eσωτερική επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις των ελαιοτριβείων ΑΕΣ Κουτσουρά και ΑΕΣ
Σταυροχωρίου στις 06/12/2017 και 07/12/2017 αντίστοιχα
• Αναλύσεις νερού και ελαιολάδου
• Εκπαίδευση προσωπικού των δύο ελαιοτριβείων στις 06/12/2017 και 07/12/2017
• Ανασκόπηση των συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας και Ποιότητας των Τροφίμων
των ΑΕΣ Κουτσουρά και Σταυροχωρίου κατά τα πρότυπα ISO 22000:2005 και ISO
9001:2008 στις 08/12/2017
• Επιτυχής επιθεώρηση των συστημάτων στα δύο ελαιοτριβεία από το διαπιστευμένο φορέα
TUV HELLAS στις 18/12/2017 – έκδοση σχετικής βεβαίωσης διατήρησης της ισχύος των
πιστοποιητικών για την εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας και Ποιότητας
των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 22000:2005 και ISO
9001:2008

Απριλιος 2017 - Νοεμβριος 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

Δραστηριότητα ΣΤii

Συντήρηση και επικαιροποίηση site ΟΕΦ σχετικά με μέτρα που
υλοποιεί η ΟΕΦ

• Προετοιμασία για πραγματοποίηση επαγγελματικής φωτογράφισης
• Διαρκής εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο του ΠΕ
της ΟΕΦ

Επικοινωνήστε μας

Δεν είμαστε εδώ αυτή την στιγμή , αλλά μπορείτε να μας στείλετε ένα mail και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?